U bent hier: Home › Competitie › Kampioenen

Kampioenen

Kampioenen 2016

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Jitske Nauta 27.630 km
Randonneurs B Hans Zwart 11.205 km
Randonneurs C Age Jongbloed 12.095 km
Randonneurs D Sybe Sevenster 8.266 km
Randonneurs E Ankie Pekel 4.658 km
Randonneurs F Jos Dijkstra 3.522 km

Kampioenen 2015

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Jitske Nauta 25.700 km
Randonneurs B Bertus Beckers 9.640 km
Randonneurs C Hans Zwart 8.592 km
Randonneurs D Arjen Appelman 5.994 km
Randonneurs E Henk Poppe 4.022 km
Randonneurs F Sybe Sevenster 4.020 km
Nieuwelingen Richard Drost 7.172 km

Kampioenen 2014

 

Fotografie: Wybe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Tjeerd Nijboer 19.005 km
Randonneurs B Anne Post 10.250 km
Randonneurs C Dirk Beekhuizen 8.982 km
Randonneurs D Eerde de Vries 7.235  km
Randonneurs E Tjeerd vd Berg 7.603  km
Randonneurs F Piet Oosting 5.258  km
Nieuwelingen  Hans Zwart 6.010  km 

 

 

 

Kampioenen 2013

 

Fotografie: Wybe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Tjeerd Nijboer 21.896 km
Randonneurs B Cor Snoeij 9.626 km
Randonneurs C Chris Wiersma 13.056  km
Randonneurs D Bonno Duhoux 8.440  km
Randonneurs E Matthijs de Vries 3.771  km
Randonneurs F Henk Poppe 3.437  km
Nieuwelingen  Anne Johan Mulder 4.940  km 

 

 

 

Kampioenen 2012

 

 

 

Fotografie: René Vader

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.
 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Jan Kuiken 21.135 km
Randonneurs B Jenne de Groot 8.231 km
Randonneurs C Dirk de Boer 8.231  km
Randonneurs D Ids Willemsma 7.850  km
Randonneurs E Piet Meester 3.515  km
Randonneurs F Ynse Bakker 3.839  km
Nieuwelingen  Bonno Duhoux 4.270  km 

 

 

Kampioenen 2011

 

 

 

 

Fotografie: Wybe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Hidzer Feenstra 27.340 km
Randonneurs B Jan Lolkema 11.902 km
Randonneurs C Cor Snoeij 7.755  km
Randonneurs D Siepie de Boer 7.266  km
Randonneurs E Gerlof Sloterdijk 4.982  km
Randonneurs F Arjen Appelman 3.695  km
Nieuwelingen  Auke van der Wey 4.578  km 
Junioren Rudie Nauta 1.244  km

 

 

Kampioenen 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Wybe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Hidzer Feenstra 29.047 km
Randonneurs B Dominicus Jan Zeinstra 10.945 km
Randonneurs C Durk Reitsma 7.029 km
Randonneurs D Laurens van Tilburg 5.841 km
Randonneurs E Gerrit Plantinga 4.009 km
Randonneurs F Eddy de Vries 7.626 km
Nieuwelingen  Johan Willem de Groot  5.025  km 
Junioren Rudie Nauta 1.465 km

 

 

Kampioenen 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Wiebe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Hidzer Feenstra 26.089 km
Randonneurs B Jan Kuiken 18.320 km
Randonneurs C Wiebe de Vries 8.487 km
Randonneurs D Nico Flapper 10.012 km
Randonneurs E Tjeerd v/d Berg 7.655 km
Randonneurs F Gerrit Plantinga 3.202 km
Junioren Rudie Nauta 1.618 km

 

 

Kampioenen 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Hidzer Feenstra 27140 km
Randonneurs B Herman Jongbloed 11561 km
Randonneurs C Dirk P. de Boer 8653 km
Randonneurs D Jos Monsma 7602 km
Randonneurs E Siepie de Boer 4172 km
Randonneurs F Oene Postma 4979 km
Nieuwelingen André Busse 5233 km
Junioren Rudie Nauta 1843 km

 

 

Kampioenen 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Wiebe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Hidzer Feenstra 28315 km
Randonneurs B Anne Post 12025 km
Randonneurs C Dirk Beekhuizen 7700 km
Randonneurs D Hans Lukkes 7388 km
Randonneurs E Tjeerd de Jong 5076 km
Randonneurs F Frans Bekius 6755 km
Nieuwelingen Herman Jongbloed 8502 km

 

 

Kampioenen 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Gerard Frik

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Hidzer Feenstra 28000 km
Randonneurs B Douwe Althof 10.156 km
Randonneurs C Cees Gras 8366 km
Randonneurs D Bert Beckers 9784 km
Randonneurs E Jouke Timmermans 7030 km
Randonneurs F Wim van Brink 13.878 km
Nieuwelingen Bert van Doorn 4155 km

 

 

Kampioenen 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Wiebe de Vries

Klik op de foto om de volledige fotoreportage te zien.

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Piet Hein Hilarides 23.800 km
Randonneurs B Pieter Sake Feenstra 10.479 km
Randonneurs C Anton Visser 8990 km
Randonneurs D Jan Hoekman 8140 km
Randonneurs E Jeep Post 5505 km
Randonneurs F Douwe Althof 8830 km
Nieuwelingen Chris Wiersma 11.580 km

 

 

Kampioenen 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Henk Knevelman 26000 km
Randonneurs B Simon van Veen 12.590 km
Randonneurs C Dirk.P. de Boer 12.220 km
Randonneurs D Tjeerd van den Berg 10.868 km
Randonneurs E Corrie Tilstra-Faber 3983 km
Randonneurs F Hedwich Bekius 4123 km
Nieuwelingen Ids Willemsma 8305 km

 

 

Kampioenen 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Henk Knevelman 27.272 km
Randonneurs B Sybe Sevenster  12.491 km
Randonneurs C Dooitze Nauta 7668 km
Randonneurs D H. Kraayenoord 6218 km
Randonneurs E Cees Gras 9007 km
Randonneurs F Hedwich Bekius 4190 km
Nieuwelingen Jentje van der Leij 8110 km

 

 

Kampioenen 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Henk Knevelman 25.055 km
Randonneurs B Joop Span 11.304 km
Randonneurs C Willem Scholten 12.392 km
Randonneurs D Chris Lantinga 7550 km
Randonneurs E Hans Lukkes 6026 km
Randonneurs F Ynze Bakker 5452 km
Nieuwelingen Sijbe Sevenster 8110 km
Nieuwelingen Hedwich Bekius 3034 km

 

 

Kampioenen 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Naam Kilometerstand
Randonneurs A Henk Knevelman 25.052 km
Randonneurs B Sietse Feenstra 11.270 km
Randonneurs C Jan H. de Vries 9.540 km
Randonneurs D Durk Beeksma 8495 km
Randonneurs E Jan Amoraal 4700 km
Randonneurs F Pier van der Ploeg 2924 km
Nieuwelingen Wouter Rinsma 3792 km
Junioren Hedwich Bekius 3261 km

 

     

 

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...